torsdag 27 september 2012


Skolslöjden i tiden.

De sydkoreanska skoleleverna har på kort tid blivit världsledande när det gäller kunskapsinhämtande. De får tillgång till en mycket effektiv undervisning, de har långa skoldagar och mycket intresserade och engagerande föräldrar. Detta gör att de når häpnadsväckande resultat, i jämförelse med elever i de flesta andra länder. Man har t. o. m. framgångsrikt kunnat utnyttja elektroniska robotar vid inövandet av kunskap.
Det har dock visat sig att de redan under skolåldern får symtom på utbrändhet. Dessutom har Sydkorea förbluffande brist på professorer som tilldelats nobelpris. Den sydkoreanska skolan har i mycket stor utsträckning gynnat kunskapsinhämtande, men i mindre utsträckning den kreativitet och det nytänkande som framgångsrik forskning bygger på. Den senare färdigheten går inte att i samma utsträckning mekanisera som kunskapsinhämtandet, men är mycket viktig för människors välbefinnande och ett lands utveckling.
Att i sin slöjdundervisning kunna utveckla elevernas skapande förmåga, kräver kännedom om skapande arbetsmetoder och utvecklande arbetsmaterial. Dessutom måsta läraren känna till lämpligt sätt att organisera undervisningen, för att hinna med alla elever, på de ca. 2 ½ min. som står till förfogande för varje elev. Därtill behöver man som lärare hinna skaffa sig god erfarenhet i att undervisa i en skapande verksamhet, vilket man inte har en möjlighet att göra i sin lärarutbildning.
Det gäller att hålla samman undervisningen så att eleverna hinner öva upp sig i att handskas med en mindre mängd kunskap, istället för att enbart få kännedom om en större.
”Eleverna lär sig när de tillämpar sin kunskap”. Prof. Lars Owe Dahlgren.


I materialet: Figurer och förmer, Skåp och hyllor, Skrin och pallar och Ytbehandling av slöjdföremål finns åtskilliga tusentals inspirerande uppslag för eleverna att experimentera vidare med alltifrån årskurs 1 till årskurs 9.
Materialet är uppbyggt så att eleverna uppehåller sig vid en begränsad mängd material och tekniker, för att hinna öva upp sig att arbeta självständigt. Allt bygger på att eleverna planerar sina egna arbeten med hjälp av sådana planeringsmetoder, som de förstår sig på och klart kan förutse hur de färdiga föremålen skall tillverkas och kommer att se ut och fungera.

Den som har erfarenhet av att leda skapande verksamhet vet, att då eleverna skall inspireras till nya uppgifter, lyckas de sällan att komma på egna lösningar, om de får sitta i sin ensamhet. Då hemfaller i de flesta fall åt en rent kopierande verksamhet. I ställer behöver lärare samla dem till gemensamma inspirationslektioner, för att hinna uppmuntra och ”peppa” upp varje elev genom gemensamma experiment, diskussioner och undersökningar. Materialet innehåller tydliga exempel på hur detta kan genomföras. Här fungerar det för närvarande inte med några undervisningsmaskiner.
Vill du läsa mera om materialet gå in på sidan: www.formitra.com

Här följer en bild på hur sydkoreanska elever med stor förtjusning övar in sånger med hjälp av en robot.

tisdag 18 september 2012


Välkommen till Slöjdbiennalen i Linköping den 8-9 oktober.

Mottot för årets biennal är Tillsammans lyfter vi slöjden – i samhället, i skolan, i tiden.
Utifrån detta motto ligger fokus på det goda samtalet, mötet och att inspireras av varandra.
Vad gör vi som är bra? Vad kan vi göra annorlunda eller bättre? Vilka pedagogiska verktyg använder sig våra kollegor av och hur kan vi hjälpa varandra?

Välkommen till Form i Träs monter där du får ta del av en mängd uppslag till inspirerande  arbetssätt, som bidrar till en skapande och realistisk Skolslöjden.


Slöjdpedagogik
Av Bengt Svensson
Komplett undervisningsmaterial för hela grundskoletiden som
utvecklar självständigt arbete och inspirerar till eget skapande.
_ Utförliga pedagogiska lärarhandledningar.
_ Flera tusen inspirerande bilder.
_ Instruktionsblad för eleverna.
_ Pärmar med CD-skivor för bildvisning och utskrifter.

Bläddra i böckerna och beställ dem på:
www.formitra.com eller www.holgers.se

Figurer och former 640 kr
Hyllor och skåp 680 kr
Ytbehandling av slöjdföremål 640 kr
Skrin och pallar 580kr

onsdag 7 mars 2012

Här kan du läsa detaljerade redogörelser för vad slöjdutställningen på Nordiska museet omfattar: Ritning över montrarnas placering och förteckning över innehållet, förteckning över utställda föremål, alla skrivna texter som som ställs ut i samband med föremålen.

http://www.nordiskamuseet.se/
Här kan du se och lyssna till intervjuer av besökare vid invigningen av slöjdutställningen på Nordiska museet i Stockholm.

http://www.youtube.com/user/nordiskamuseet?feature=guide
Här kan du se bilder från den pågående slöjdutställningen på Nordiska museet i Stockholm.
Utställningen pågår under tiden 2 febr. 2012 till januari 2013.
Gå till http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=442&artikel=4945557

fredag 20 januari 2012
Undervisningsresultatet styrs av
undervisningsmetoderna.

Förbered dig för att klara framtidiga krav på
skiftande undervisningsmetoder, genom att skaffa dig kunskap om slöjdens forna
undervisningsformer.
Folkskollärare Sven
Alfred Kjellgren med sina elever vid Viareds skola utanför Borås år 1906. Besök
Nordiska museet och undersök vilka undervisningsresultat Kjellgren nådde upp
till och vilka undervisningsformer som ledde fram till dessa resultat. Där
ställs nämligen de träslöjdföremål ut som dessa elever tillverkat och där
redovisas hur Kjellgren undervisade.

Han började sin tjänstgöring
i Viared 1981. Efter att ha gått en sommarkurs vid Nääs 1898 under Otto
Salomons ledning, startade han slöjdundervisning vid Viareds skola.
Han tillämpade exakt den
metodik som Salomon lärt ut på Nääs, vilket resulterade i följande:

·
Han hade inte
några gemensamma genomgångar med eleverna, utan var och en arbetade helt i sin
egen takt.
·
Eleverna arbetade
efter en modellserie med 40 olika modeller. Därutöver fick de möjlighet att
utföra extramodeller, så långt de hade möjligt att hinna. I varje ny uppgift
ingick oftast många repetitioner av de övningar som ingått i de föregående.
·
Vissa elever hann
med alla modellerna och lite till, medan vissa bara hann med hälften. Därigenom
fick var och en arbeta efter sin personliga förmåga.
·
Eleverna fick
aldrig rita på formerna efter mallar, utan de skulle i stället sätta ut en
mängd delmått och sedan rita på för hand.
·
Föremålen blev
mycket välgjorda.
·
Eleverna fick
aldrig någon handgriplig hjälp av läraren, utan de fick utföra allt arbete
själva på sina slöjdföremål.
·
Kjellgren
genomförde utan några problem en åldersintegrerad undervisning.

Dessa undervisningsresultat
kan inte bortförklaras med att eleverna var annorlunda förr, utan de måste ses
som ett resultat av de metoder som användes.
Det har skrivits en hel del
rapporter tidigare om Otto Salomons pedagogik, men inte om de resultat den
nådde upp till, då den blev tillämpad i praktiken i en vanlig svensk skola.

Kan vi i dag dra nytta av dessa tidiga erfarenheter av
slöjdundervisning?
Salomon skapade ett
slöjdsystem som var fast i formen, hårt styrande och lätt att arbeta efter. Det
passade bra under slöjdens inkörsperiod, men det hade svagheten att lätt stelna
till en dogm. Han menade arr huvudprinciperna borde vara kvar, men
detaljföreskrifterna borde vara självförintande.
Att exempelvis få så
självständigt arbetande elever som Kjellgren fick, borde självklart vara
eftersträvansvärt även i dag, men då måste man först förstå med vilka metoder
han fick dem så självständiga. Är dessa metoder förenliga med den målsättning
ämnet har i dag eller krävs det modifieringar av metoderna?

I dag är det inte aktuellt
att låta eleverna arbeta efter förlagor. Istället övar vi eleverna att
projektera egna förslag till former, konstruktioner och utföranden av sina
föremål. Mycket tid måste ägnas åt att väcka idéer, som får in eleverna i nya
okonventionella tankebanor och att arbeta med planeringsmetoder som de förstår
sig på och som i sin tur väcker nya idéer hos dem. För att hinna med denna
komplexa uppgift, måste man tillämpa klassundervisning.
Att tvärt emot låta varje
elev göra vad den vill, när som helt, i vilket material som helst leder oftast
till idéfattigdom, toftigt outvecklat arbete och håglöshet.

En annan viktig erfarenhet
är, att Salomon var helt klar över att om han skulle få in slöjdundervisningen
på skolschemat trotts mycket hårt motstånd, måste den ges hårt styrande
undervisningsmetoder som är lätta att följa. Det måste vi ha klart för oss även
i dag. Om vi anser att ämnet behöver ges en förändrad målsättning, måste vi
kunna beskriva metoder som leder fram till dessa mål. Att bara förändra
läroplanstexterna och sedan hoppas på att lärarna själva efter bästa förmåga
skall lösa undervisningsproblemen, leder inte till att ge genomslagskraft för
förändringar. Det är inte lätt att skriva läroplanstexter, det vet jag själv
efter att i viss mån medverkat i sådant skrivande. Men lärarna som sedan läser
texterna måste klart och tydligt förstå dem och veta hur de kan undervisa för
att nå dessa mål. De måste kunna känna förtroende för de ständigt återkommande
läroplansförändringarna. Under sin tid som lärare hinner man avverka en rad
olika läroplaner. Själv har jag hunnit med att arbetat efter 6 st. olika
läroplaner under min tid som lärare.Utställningen på Nordiska
Museet är öppen ett hela år 2012 t. o. m. jan. 2013 och omfattar en mängd
slöjdföremål i trä, metall och textilslöjd. Huvudansvariga för utställningen är
intendent Maria Perers och arkitekt Mikael Löfström.
Grupper som önskar få en
specialguidning om Nordiska Museet utställning om trä- och metallslöjdmetodik,
är välkommen att höra av sig via e-post till: 01381011@telia.com